Consulting Company Novasoft, a.s.

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY


Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11075, se sídlem Jesenice, Cedrová 1236, PSČ 252 42, svolává řádnou valnou hromadu na 8. 9. 2016 od 16.00 hodin do sídla advokátní kancelář AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol., Praha 5, Holečkova 21.

Program jednání valné hromady:


1) Zahájení valné hromady
2) Kontrola usnášeníschopnosti
3) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů
4) Rozhodnutí o změně akcií – z listinných akcií na zaknihované akcie, s tím související rozhodnutí o změně stanov
5) Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií zaknihovaných a s tím související změna stanov
6) Určení rozhodného dne k účasti na valné hromadě
7) Rozhodnutí o změně stanov – doručování pozvánky akcionářům na valnou hromadu
8) Přijetí úplného znění stanov
9) Závěr


V Jesenici dne 2. 8. 2016 


Ing. Vladimír Moravec
předseda představenstva
Consulting Company Novasoft, a.s.